Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik

Biz, The Mara Palace Otel olarak, Tutizmin çevremiz üzerindeki etkilerini aza indirmek amacıyla çıktığımız bu uzun yolda ,atık yönetimi,doğal kaynak kullanımı, çalışanlara sağlık,güvenlik ve

çocuk koruma konularında bilgilenirme ve eşit hakların tanınması faaliyetleri ile ILO Standartların tüm sorumluluğunu alıyoruz ve insan haklarına saygı gösteriyoruz. Bulunduğumuz

topluluk ile entegre olma ve toplumsal sorunların çözümünde yer alma konularında yaptığımız çalışmaların, turizmde sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkı sağlayacağı inancındayız.

 

Doğal kaynakların tasarruflu kullanımının ve bu kaynakların etkin bir şekilde yönetilmesinin, turizmin sürdürebilirliğinin sağlanması açısından çok önemli olduğuna inanmaktayız. Çevre

konusunda gerçekletirdiğimiz uygulamalarda, İç Anadolu bölgesinde otelcilik sektöründe örnek bir işletme olmayı hedeflemekteyiz.

 

Amacımız, yürürlükte bulunan tüm çevre kanunları, tüzükleri ve düzenlemelerine uyarak, hizmet verdiğimiz toplumlara, yüksek kalitede hizmet, ekonomik büyüme, çevre koruma, toplumsal

katılım ve tabii ki, istihdam vasıtasıyla fayda sağlamaktadır.Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip,sürekli olarak çevresel performansımızı geliştiecek ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki

etkileri aza indireceğiz. Çalışanlarımız, misafirlerimiz,tedarikçilerimiz ve genel olarak toplum arasında çevre konusunda bilinç oluşturacağız.

 

Bu politikamız kapsamında uygulama ana başlıklarımız aşağıda sıralanmıştır;

1-Planlama ve çerçevenin oluşturulması

 • Yeşil otel anlayışınının işletme politikası olarak benimsenmesi,
 • İhtiyaç duyulan uygulamaları gerçekleştirecek bilgi birikimine sahip bir persnelin çevre

yönetiminden sorumlu müdür olarak atanması,

 • Her birimden bir personelin seçilerek otelin çevre çalışma grubunun ya da “yeşil takım “

Oluşturulması,

 • Konukların tükettikleri su ve elektriğin ölçülerek ilerlemelerin kaydedilmesidir.

2-Personelin eğitimi ve çevre farkındalığını artırmak

 • Tüm otel personelinin yeşil otel konseptini benimsemesi için bir eğitim programı düzenlemek,
 • Düzenli toplantılar ve geri beslemelerle birlikte personelin farkındığını güçlendirmek,
 • Rekabet yaratarak personeli motive etmek,
 • Tazeleyici eğitimlere devam etmek ve program ilerledikçe sonuçları personelle paylaşmaya devam etmektedir.

3-Çevre yönetimi

 • Yönetim alternatiflerini ortaya koyarak, hangilerinin kullanacılığına karar vermek ve otelin

çevreye olan tkilerini belirlemek,

 • Yüksek enerji ve su tüketen birimlerin tüketimlerini kontrol altına almak ve sürekli denetlemek,
 • Tüketime ve birime bağlı olarak ilerlemeleri günlük,haftalık,aylık olacak şekilde düzenli

aralıklarla takip etmek,

 • Kısa ve uzun dönemli hedefler belirlemek ve hedeflere ulaşılmadığı zaman düzeltici faaliyetleri

devreye sokmak,

 • Otelin faaliyet gösterdiği destinasyon veya bölgedeki çevre standartlarını yükseltmek için diğer

Oteller ve iş çevreleriyle iş birliği yapmak,

 • Konukları otelin çevre politikası hakkında bilgilendirmektir

4-Satın Alma Süreci

 • Sürdürülebilir ürünleri tercih etmek,
 • Yerel üreticilerden satın almayı tercih etmek,
 • Satın alırken mevsiminde ve yerel ürünleri tercih etmek,
 • Olabildiğince fazla miktarlarda satın alarak paketleme maliyetlerini düşürmek,
 • Adil ticaret ve eko-etiketli ürünleri tercih etmek,
 • Konuklara korunan canlıların ürünlerini ve ticareti yasak olan ürünleri satmamaktır.

5-Yerel halkla iş birliğinin artırılması

 • Yapılan faaliyetlerden yerel halkın da faydalanmasının sağlanması,
 • Yerel halk tarafından sunulan hizmetleri tercih etmek,
 • Yerel halkı istihdam etmek,
 • Yerel halkı geliştirecek projelere destek olmaktır.

6-Destinasyonun korunması

 • Kültürel mirası ve doğayı koruma projelerine destek vermek,
 • Yerel halk tarafından üretilen sanat ve el emeği ürünleri sergilemek,
 • Misafirleri yörenin kültürü ve bçlgede uygun olacak davranışlar hakkında uyarmak,
 • Kirliliği ve gürültüyü önlemek,
 • Enerji tüketimini ve emisyonu azaltmak için uygun ulaşım araçlarını teşvik etmektir.

7-Enerji

 • Enerji ve yakıt kullanımının yoğun olduğu alanları belirlemek,
 • Enerji verilerini toplayacak personeli belirlemek,
 • Yapılacak küçük değişikliklerle enerji tasarrufu sağlamak,
 • Tüm cihazların bakımını yapmak ve etkili çalıştıklarından emin olmak,
 • Az enerji tüketen alternatif ürünleri tercih etmek,
 • Otelin çevre performansını sürekli izlemek ve sonuçlara göre gerçekçi hedefler belirlemektir.

8-Su Kullanımı

 • Suyun en çok tüketildiği alanları belirlemek ve tüketimin nasıl düşürüleceğini belirlemek,
 • Yapılacak küçük değişikliklerle su tasarrufu sağlamak,
 • Boruları ve muslukları düzenli olarak kontrol ederek sızıntıları derhal gidermek,
 • Otelin mutfağına, odalardaki banyolara ve diğer alanlara su filtreleri ve su tüketimini azaltacak

Cihazlar takmaktır.

9-Atık Yönetimi

 • Atıkları; kağıt,pastik,cam vb. gibi ayırmak,
 • Atıkların miktarını ve yeniden kullanılabilirliklerini araştırmak,
 • Atık yönetimi planı hazırlayarak, sonuçlarını takip etmek,
 • Atık su arıtmayöntemlerini uygulamaktır.

DİLARA DENİZ
GENEL MÜDÜR